Bộ thiết bị trồng thủy canh
-40%
1,500,000  900,000 
-20%
1,000,000  800,000 
-19%
800,000  650,000 
-21%
700,000  550,000